RAFAL.DK ER EN HJEMMESIDE AF CAND. ARCH. RAFAL BAJUK. PORTFOLIOEN GIVER ET INDBLIK I NOGLE AF MINE NYLIGE PROJEKTER INDENFOR FELTERNE: ARKITEKTUR, DESIGN, FILM, SCENOGRAFI & FOTOGRAFI. SIDEN ER UNDER KONSTANT UDBYGNING OG TÆNKES LØBENDE UDVIDET MED PROJEKTER INDENFOR DE OVENNÆVNTE DOMÆNER OG DERES GRÆNSEFLADER.

RAFAL BAJUK

RAFAL.DK IS A HOMEPAGE OF CAND. ARCH. RAFAL BAJUK. THE PORTFOLIO CONTAINS SOME OF MY RECENT PROJECTS WITHIN FIELDS OF ARCHITECTURE, DESIGN, FILM, PRODUCTION DESIGN & PHOTOGRAPHY. THE SITE IS UNDER CONTINUES CONSTRUCTION AND IS PLANED TO INCLUDE NEW PROJECTS WITHIN THE ABOVE MENTIONED DOMAINS.


THE AARHUS ACADEMY OF FINE ARTS IS PLANED TO FUSION WITH THE AARHUS SCHOOL OF ARCHITECTURE. THE SITE FOR THE NEW BUILDING IS SITUATED BETWEEN THE BUILDING VOLUMES OF ARCHITECTURE SCHOOL AND THE MAIN TRAFFIC AXIS OF CENTRAL-NORTHERN AARHUS. THE ACADEMIES CLOSEST SURROUNDINGS CONTENT OF THE AARHUS ART MUSEUM, THE DANISH FILM INSTITUTE, "KAOS PILOTER" DIGITAL ART SCHOOL AND AARHUS SCHOOL OF ARCHITECTURE. AS A FOCAL POINT FOR THESE ART RELATED INSTITUTIONS THE FUNCTIONAL PROGRAM FOR THE NEW ACADEMY INCLUDES SEVERAL SHEARED FACILITIES.: EXHIBITION AREAS, AUDITORIUM, ARTLABS, MOCK-UP WORKSHOPS, SEMINAR ROOMS. OPPOSITE THESE PUBLIC SPACES ARE THE PRIVATE FUNCTIONS AS STUDY UNITS, OFFICES, ATELIERS. THE INFRASTRUCTURE OF THE BUILDING BOTH LINKS AND DIVIDES THESE SPACES.

DET JYSKE KUNSTAKADEMI TÆNKES AT FUSIONERE MED ARKITEKTSKOLEN I ÅRHUS. BYGNINGSGRUNDEN FOR DEN NYE SKOLEBYGNING TÆNKES PLACERET IMELLEM ARKITEKTSKOLENS EKSISTERENDE BYGNINGSVOLUMENER OG EN HOVED TRAFIKAKSE I DEN NORDLIGE DEL AF ÅRHUS CENTRUM. AKADEMIETS NÆRMESTE OMGIVELSER BESTÅR BL.A. AF ÅRHUS KUNSTMUSEUM, DET DANSKE FILMINSTITUT, ”KAOS PILOT” UDDANNELSESAREALER OG ÅRHUS ARKITEKTSKOLE. I BRÆNDPUNKTET FOR DISSE KUNSTRELATEREDE INSTITUTIONER UDGØRES KUNSTAKADEMIETS FUNKTIONELLE PROGRAM AF EN RÆKKE DELEFACILITETER: UDSTILLINGSAREALER, AUDITORIUM, ARTLABS, MOCK-UP VÆRKSTEDER, SEMINAR RUM. MODSAT DISSE OFFENTLIGE AREALER FOREFINDES DE SEMIPRIVATE FUNKTIONS RUM SOM STUDIE ENHEDER, KONTORER OG ATELIERER. BYGNINGENS INFRASTRUKTUR TÆNKES BÅDE AT BINDE SOM AT ADSKILLE DISSE AREALER.

PLAN 4
01 LIBRARY
02 ROOF TERRACE
03 WC
04 STUDY UNITS


PLAN 3
05 GESTTEACHER ACCOMODATION
06 AUDITORIUM
07 WC
08 CANTEEN
09 SEMINARROOM
10 VIDEOLAB
11 WC
12 STUDY UNITS


PLAN 2
13 ATELIER / PREPARATION
14 AUDITORIUM
15 TECHNIQUE
16 WC
17 CANTEEN
18 SEMINARROOM
19 MEDIALAB
20 WC
21 STUDY UNITS


PLAN 1
22 ATELIER
23 STAFF OFFICES
24 WC
25 EXHIBITION AREA
26 MOCK-UP ROOM


PLAN 0
27 PRINCIPALS OFFICE
28 ADMINISTRATION
29 WC
30 EXHIBITION AREA
31 MOCK-UP ROOM


PLAN -1
32 JANITORS ACCOMODATION
33 ARCHIVE
34 WC
35 STOCKROOM
36 MULTILAB / WOORKSHOP
37 LIFT


THE SPECIAL OPTIC OF SPEED, THE WAY OF PERCEPTION OF MOTION, CAN BE USED AS AN ANAMORPHIC TOOL ON ARCHITECTURAL FORM. A FORM WHICH IN STAGNATION APPEARS DEFORMED AND DISTORTED WILL THANKED TO THE MOTION GENERATED BY A F1-RACE APPEAR AS REGULAR AND IN PROPORTION.
THE RACETRACK IS DIVIDED INTO ONE SECOND INTERVALS WHICH DEPANDING OF LOCATION STRECH BETWEEN 25-100 METERS. THE DIFFERENCES BETWEEN THE BUILDINGS ARE EQUALIZED WHEN THE RACECARS ARE IN MOTION. THE BUILDING FACADES ARE USED TO REFLECT AND ENLARGE THE RACE FOR THE AUDIENCE. WHEN THE RACE TAKES AN UNUSUAL TURN THE BUILDINGS FORM DEFORMS AND THE RACE SHATTERS INTO PIECES. THE ARCHITECTURE IS USED AS AN OPTIC ON THE RACE.

HASTIGHEDENS SÆREGNE OPTIK, MÅDEN AT PERCIPERE BEVÆGELSE, KAN BRUGES SOM ET ANAMORPHOSE VÆRKTØJ OVER FOR EN ARKITEKTONISK FORM. EN FORM DER I STAGNATION FREMTRÆDER DEKONSTRUERET OG SLØRET, VIL TAKKET VÆRE BEVÆGELSEN GENERERET AF ET FORMEL 1 LØB, FREMSTÅ HELSTØBT OG VELPROPORTIONERET.
KØREBANEN INDDELES I ET SEKUNDS INTERVALLER SOM, AFHÆNGIGT AF DERES PLACERING, STRÆKKER SIG MELLEM 25-100 METER. FORSKELLEN MELLEM BYGNINGER UDLIGNES NÅR RACEBILLER ER I BEVÆGELSE. BYGNINGERNES FACADER BRUGES TIL AT REFLEKTERE OG FORSTØRRE F1 - LØBET FOR TILSKUERNE. SÅ SNART LØBET TAGER EN UFORUDSET DREJNING, DEKONSTRUERES BYGNINGERNES FORM OG SELVE F1 – LØBET. HERVED BRUGES ARKITEKTUREN SOM ET OPERATIVT OPTISK VÆRKTØJ OVERFOR FORMEL 1 LØBET.

ANAMORPHOSIS (FROM GREEK MEANING ”FORMED AGAIN”) – PROCESS OF DISTORTION OF PERSPECTIVE OF A FORM AND ITS DIMENSIONS SO THAT THE TRUE SHAPE WILL ONLY APPEAR UNDER SPECIAL GIVEN CIRCUMSTANCES – GIVEN POINT OF VIEW OR GIVEN OPTIC.


A STRICT FUNCTION PROGRAM CONSTITUATES THE STRUCTURE IN A TRANSPORT CENTER. WHEN SITED IN A CHOSEN INFRASTRUCTURAL CONTEXT THE ORIGINAL FORM IS TRANSFORMED (MODIFIED) BY THE ACTUAL TRAFIC. DIFFERENT TYPE OF TRAFIC HAS A DIFFERENT IMPACT ON THE STRUCTURE. A 3 LEVEL CUBIC STRUCTURE IS SITED BY A HIGHWAY JUNCTION NEAR AARHUS. BY CONTROLLING THE ANGEL OF IMPACT OF RAIL TRAFIC, LORRY, AUTOMOBILES, HIGH-VOLTAGE LINES ETC. THE CUBE IS DECONSTRUCTED IN THE SURROUNDINGS.

ET PRÆCIST DEFINERET FUNKTIONSDIAGRAM UDGØR HOVEDBESTANDDELEN TRANSPORTCENTERET. PLACERET I EN GIVEN INFRASTRUKTUREL KONTEKST, TRANSFORMERES TRANSPORTCENTERETS FORM AF DEN TILSTEDEVÆRENDE TRAFIK. FORSKELLIGE TYPER AF TRAFIK HAR FORSKELLIGE MÅDER AT INFLUERE STRUKTUREN. EN 3 ETAGES KUBISK STRUKTUR PLACERES VED EN MOTORVEJSSAMMENFLETNING NÆR ÅRHUS. VED AT KONTROLLERE VINKLEN FOR SAMMENSTØDET MELLEM STRUKTUREN OG JERNBANE-, LASTBIL-, PERSONBILTRAFIKKEN, HØJSPÆNDINGSLINJER O.L. DEKONSTRUERES KUBEN I DENS OMGIVELSER.


ROMA L'ANATOMIA DELL'ARCHITETTURA
KORT INDHOLDSBESKRIVELSE / BRIEF SYNOPSIS:

EN FILMISK ARKITEKTURGUIDE AF DET 3. ROM. EUR, ET ANLÆG DER SKULLE HUSE VERDENSUDSTILLINGEN I ROM I 1942 FORTÆLLER SIN HISTORIE SOM DEN AFSPEJLES I BYDELENS ENKELTE BYGNINGER. ROLLEBESÆTNINGEN I FILMEN UDGØRES AF 6 UDVALGTE BYGNINGER DER HVER ISÆR TEGNER SIN SELVPORTRÆT. DISSE PORTRÆTTER GIVER ET INDBLIK I ARKITEKTONISKE EMNER SOM FORMSPROG, FUNKTION, SKALA, STOFLIGHED OG INFRASTRUKTUR. HERVED DANNES ET LEVENDE BILLEDE AF EUR’S ARKITEKTONISKE BESKAFFENHED.
FILMEN ØNSKER AT UNDERSØGE SAMMENHÆNGE MELLEM BEVÆGELSE, TID OG RUM OG SØGER AT STILLE ET SPØRGSMÅLSTEGN VED VOR OPFATTELSE AF ARKITEKTUR OG BYPLANLÆGNING.

RECENT EDUCATION

NAME RAFAL BAJUK
BORN 17. JUNE 1975 POLAND, LUBLIN
DANISH CITIZEN
ADDRES DENMARK


LANGUAGE SKILLS:

DANISH, POLISH, ENGLISH
GERMAN, ITALIAN


EDUCATION:

ARCHITECT AT SCHOOL OF ARCHITECTURE IN ÅRHUS; DENMARK


IT SKILLS:

OFFICE MS OFFICE
GRAPHICS ADOBE PHOTOSHOP 7,0
ADOBE ILLUSTRATOR 10,0
ADOBE INDESIGN 2,0
ADOBE PAGEMAKER 6,5
CAD FORM Z
3D STUDIO MAX
AUTOCAD R14
MAYA 5
INTERNET MACROMEDIA FLASH MX
FILM EDITING ADOBE PREMIERE
ADOBE AFTEREFFECTS
FAST 601
FINAL CUT PRO 4


NAVN Rafal Bajuk
ADRESSE Chr. Molbechsvej 19, 3. TH
8000 Århus C; DANMARK
TLF. NR. +45 28 93 05 77
E-MAIL rafalbajuk@hotmail.com